Otomatik Katılım Planları

 

Cigna Otomatik Katılım Planları ile bireysel emekliliğiniz için birikim yapmaya başlayabilirsiniz.

Neden Otomatik Katılım Planı?

  • Ödediğiniz her katkı payının %30’u kadar Devlet Katkısı alırsınız (çalışanın bireysel sözleşmesi varsa Devlet Katkısı limiti, Otomatik Katılım sözleşmesi için ayrı olacaktır.) Devlet Katkısı ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
  • Cayma/çıkış hakkını kullanmadığınız takdirde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL tutarında ilave Devlet Katkısından faydalanırsınız.
  • Sistemde kalıp emeklilik hakkını kullanırsanız ve hesabınızdaki birikimi en az 10 yıl boyunca, düzenli gelir olarak almayı tercih ederseniz, birikiminizin %5’i kadar ek Devlet Katkısı ödemesine hak kazanırsınız.
  • Otomatik katılım sistemi kapsamında sunulan emeklilik planlarında, emeklilik şirketlerince fon işletim gideri kesintisi dışında başka bir kesinti yansıtılmaz.
  • Dilediğiniz zaman katkı payı ödemelerinize ara verebilirsiniz.
Planlar Kapsamında Sunulan Fonlar

Cigna Katılım Esaslı Otomatik Katılım A Planı

Planlar Kapsamında
Sunulan Fonlar

Fonun içeriğine ilişkin özet bilgi

Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı

Katkı Payı Fon Dağılım Oranı

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım EYF

Başlangıç katılım fonu portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere kalanı azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde vaad sözleşmelerinde Türk Lirası cinsindenBakanlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

 %0,85

 %100

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı EYF

Fon’un yatırım stratejisi; Fon bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon portföyünün en az %70’i ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerinden veya kira sertifikalarından oluşur. Fon Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik’in 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde hem sermaye kazancı hem de kar payı kira ve temettü geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Fon portföyünün azami %20’si Türk Lirası cinsinden katılma hesabında en az %10 en fazla %15’i BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda en fazla %15’i Türk Lirası cinsinde borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında Kurul tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde yatırım yapılabilir.Fon portföyünün azami %5’i Borsa veya Borsa dışından vaad sözleşmelerinde değerlendirilir. Fon uzun vade perspektifiyle düşük-orta risk düzeyinde reel getiri performansı hedefiyle hareket eder. Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

 % 0,347  %100

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken EYF

Fon portföyünde ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye’de ihraç edilen faiz içermeyen yatırım araçlarına kira sertifikalarına katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir. Ortaklık payları yatırımlarından sermaye ve temettü kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon’un risk değeri 4-5 aralığı olarak belirlenmiştir. Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

 % 0,85  %100

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken EYF

Fon ağırlıklı olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırım yapar. Ortaklık payları seçimleri yapılırken hem sermaye kazancı hem de temettü elde etmek amaçlanmaktadır. Fon’a Türkiye'de ve uluslararası piyasalarda ihraç edilen kirasertifikaları da dahil edilir. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyüne altın ve kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilmektedir. Fon’un risk değeri 5-7 aralığı olarak belirlenmiştir. Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

 % 0,85  %100

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart EYF

Asgari yüzde ellisi; Bakanlık’ça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Asgari yüzde onu; girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarında Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında yatırıma yönlendirilir. Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

 % 0,85  %100

İşbu planda sunulan fonlar, 19/12/2020 tarihli ve 31339 sayılı Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik'e ("Yönetmelik") uygun olarak hazırlanmıştır.

Katılım Esaslı Otomatik Katılım Planı kapsamındaki katkı payı ödemeleri katılım esasları çerçevesinde değerlendirilmekte olup bu planla ilgili işlemler, İslami Finans ilke ve esaslarına göre uygun olan faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetlere ilişkin tüm hususlar Yönetmelik'te belirtildiği şekilde Danışma Komitesi nezaretinde yürütülür.

Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik için  tıklayın.

Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge için  tıklayın.

Cigna Otomatik Katılım  B Planı

Planlar Kapsamında
Sunulan Fonlar

Fonun içeriğine ilişkin özet bilgi

Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı

Katkı Payı Fon Dağılım Oranı

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç EYF

Fon portföyünün en az yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı azami 184 gün vadeli ters repoda, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde, vaad sözleşmelerinde, BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda gerçekleştirilen geri satma taahhüdü ile alım işlemlerinde, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir.

 %0,85

 %100

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Muhafazakâr Değişken EYF

Fon, değişen piyasa koşullarına göre kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş kira sertifikaları, ters repo ve vadeli mevduata yatırım yapılarak enflasyonun üzerinde getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon’un risk değeri 1-2 aralığı olarak belirlenmiştir.

%0,85 %100

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken EYF

Fon portföyü ağırlıklı olarak hazine bonosu ve devlet tahvillerinden, Türk özel sektör tahvillerinden, finansman bonolarından ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşturulur. Fon portföyünde yerli ortaklık paylarına da yer verilir. Ortaklık payı seçimlerinde sermaye ve temettü kazancı elde edilmesi hedeflenirken, sabit getirili menkul kıymetlerde ise genel olarak iç verim oranı yüksek varlıklara yer verilir. Değişen piyasa koşullarına göre fon portföyüne yabancı ortaklık payları, yabancı borçlanma araçları ve altın ve kıymetli madenler de dahil edilebilir. Fon’un risk değeri 3-4 aralığı olarak belirlenmiştir.

%0,85 %100

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken EYF

Fon, değişen piyasa koşullarına göre oluşturulan ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Fon, portföyü ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları, yerli özel sektör borçlanma araçlarından ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşturulur. Bunun yanı sıra, yerli ve yabancı ortaklık paylarına ve vadeli işlem sözleşmelerine de yer veren bir dağılım ile hedefine ulaşmaya çalışır. Hisse senedi seçiminde, piyasa getirisinin üzerinde performans gösterecek ve büyüme potansiyeli yüksek hisse senetleri tercih edilirken, sabit getirili enstrüman seçiminde ise, iç verimi yüksek aynı zamanda da anapara kazancı sağlayabilecek tahvillere yer verilmektedir. Fon’un risk değeri 4-5 aralığı olarak belirlenmiştir.

%0,85 %100

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı EYF

Fon portföyünün en az yüzde yetmişi, ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşur. Bununla birlikte, Fon portföyünün en fazla %20’si ile Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabında, Fon portföyünün en az %10'u ve en fazla %15’i BIST 100 Endeksi veya BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarında, en fazla %15’i Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Kurul tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde yatırım yapılabilir.Fon portföyünün azami %5’i ile BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, Borsa veya Borsa dışından Vaad sözleşmeleri dahil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank ve/veya  yurt içi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir. Fon düşük-orta risk düzeyinde getiri performansı hedefiyle hareket eder. Bu doğrultuda fon yönetim stratejisinde potansiyel risk ve beklenen getiri arasında bir denge aranmaktadır. Fon, ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlere ve sınırlı oranda da değişen piyasa koşullarına göre BIST 100 endeksinde bulunan paylara yatırılan, hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur.

% 0,24 %100

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart EYF

Asgari yüzde ellisi; Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Asgari yüzde onu; Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında, Gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında, Türkiye Varlık Fonu’nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarında, Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında yatırıma yönlendirilir.

% 0,85 %100

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken EYF

Fon portföyünde, ağırlıklı olarak ortaklık paylarına yatırım yapılır. Ortaklık payları seçimleri yapılırken hem sermaye kazancı hem de temettü geliri elde etmek amaçlanmaktadır. Yatırım yapılacak şirketler makro ekonomik göstergeler, sektörel trendler ve şirket bazında yapılan değerleme analizleri sonucunda ortaya çıkan veriler ışığında seçilir. Ortaklık payı seçiminde, piyasa getirisinin üzerinde performans gösterecek ve büyüme potansiyeli yüksek paylara yatırım yapılması hedeflenirken, sabit getirili enstrüman seçiminde ise, iç verimi yüksek aynı zamanda da anapara kazancı sağlayabilecek borçlanma araçlarına yatırım yapılabilir. Ayrıca, piyasa koşullarına göre fon portföyüne altın ve diğer kıymetli madenler de dahil edilebilmektedir. Fon’un risk değeri 5-7 aralığı olarak belirlenmiştir.

% 0,85 %100

Başvuru

Otomatik Katılım ile ilgili bilgi almak için Sıkça Sorulan Sorular sayfamızı ziyaret edebilir, başvuru veya bilgi almak için tıklayabilirsiniz.