Kurumsal Grup

Ferdi Kaza Sigortası

 

Grup Ferdi Kaza Sigortası ile çalışanlarınızı ve ailelerini çalıştıkları dönemde oluşabilecek risklere karşı güvence altına alabilirsiniz.

Grup FKS sigortasına sahip olmanız için 4 iyi neden!
  • Çalışanlarınızı karşılaşabilecekleri kazalara karşı güvence altına alır.
  • Çalışanlarınız adına ödediğiniz ferdi kaza sigortası primleri belirli oranlar dahilinde ticari kazancın tespitinde doğrudan gider yazılabilir.
  • Birden fazla teminat seçeneği sağlar.
  • Çalışanlarınızın şirketinize olan bağlılığını arttırır.
Avantajlar

Vergi Avantajı

İşveren olarak ödediğiniz sigorta primlerini (primin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması kaydıyla), beyan edilen yıllık gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde indirebilirsiniz.
Yıllık kazancı 30.000 TL olan bir çalışan adına işvereni tarafından ödenen yıllık 4.500 TL’lik ferdi kaza sigortası priminin işverene sağlayacağı vergi avantajı aşağıdaki örnekte gösterilmiştir.
 
İşverenin Vergi Avantajı Çalışan Adına Ferdi Kaza Sigortası Primi Ödenmediğinde Çalışan Adına Ferdi Kaza Sigortası Primi Ödendiğinde
Çalışanın Yıllık Brüt Geliri 30.000 TL 30.000 TL
Çalışanın Vergi Dilimi %27 %27
İşverenin Çalışan Adına Ödediği Yıllık Katkı Payı 4.500 TL 4.500 TL
Çalışanın Gelir Vergisi Matrahı 30.000 TL 25.500 TL
İşverenin Çalışanı Adına Ödediği Vergi Tutarı 8.100 TL 6.885 TL
İşverenin Kazandığı Vergi Avantajı - 1.215 TL
Teminatlar

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza neticesinde sigortalının vefat etmesi durumunda, poliçede belirtilen tutar ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Sakatlık Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Sigortalının; sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza neticesinde, kaza gününden itibaren bir sene içinde ödenen tedavi masrafları, doktor ücreti, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç)

Kaza Sonucu Gündelik Tazminat Teminatı

Sigortalının; sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza neticesinde, kaza gününden itibaren bir sene içinde ödenen tedavi masrafları, doktor ücreti, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç)

Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminat Teminatı

Sigortalının, kaza veya hastalık nedeniyle en az yedi gece hastanede yatarak tedavi görmesi durumunda hastanede yattığı her gün için poliçede belirtilen günlük teminat tutarı ödenir.

Toplu Taşıt Araçlarında Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının, yolcu olarak havayolu, demiryolu, denizyolu taşıtları ile ticari kara yolu toplu taşıtlarında ücret ödeyerek seyahat ederken meydana gelen bir kaza sonucunda vefat etmesi halinde, poliçede belirtilen tutar ödenir.

Hastalık Sonucu Tam ve Sürekli Sakatlık Teminatı

Sigortalının, hastalık durumunda tam (Engelli Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından alınan %67 ve üzeri sakatlık halleri) ve sürekli olarak sakat kalması halinde, poliçede belirtilen tutar ödenir.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 (bir) yıldır.

Prim Tutarı

Ödenmesi gereken sigorta primi; seçilen teminatların tutarlarına ve sigortalının mesleki riskine göre belirlenir.