Kobi Loca Gruba Bağlı

Bireysel Emeklilik Planı

 

Kobi Loca Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı ile %25 devlet katkısı yanında %5 ek faydadan yararlanabilirsiniz.

Neden Kobi Loca Emeklilik Planı?

  • Düzenli katkı payı ödemeleriniz için %25 Devlet Katkısı avantajı sunar.
  • Ek Fayda uygulamasından yararlanırsınız.
Bu plan kapsamında sunulan Ek Fayda uygulaması nasıldır?

QNB Finansbank A.Ş., cayma süresinin ardından sözleşmenin yürürlüğe girmesini takiben azami 3 (üç) yıl boyunca, katılımcının katkı payı ödemelerini yapması halinde; ödeme periyoduna göre ödeme yapılan ayı takip eden ayın sonuna kadar ilgili ek fayda* ödemesi katılımcının QNB Finansbank A.Ş. nezdindeki cari hesabına yapılacaktır. Bu ödemelerin azami üst limiti; katkı payı ödemesinin yapıldığı tarihte geçerli olan yıllık asgari brüt ücret tutarının %5’i kadardır.

*Kobi Loca Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı’na ait ek faydanın mahiyeti, hak kazanma şartları, hak kazanma şartlarının bozulması ve ek faydadan yararlanamama durumlarına ait detaylı bilgiler Kobi Loca Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı Tanıtım Kılavuzu ve Teklif Formu içerisinde yer almaktadır.

Bu planın özellikleri nelerdir?

Kobi Loca Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı kapsamında düzenlenecek olan bireysel emeklilik sözleşmelerinde katılımcı tarafından ödenecek aylık asgari katkı payı tutarı en az 200 TL olmalıdır.

Katkı Payı ve Ek Katkı Payı

  • Katkı payı ve ek katkı payı tutarları Türk Lirası bazında belirlenir.
  • Katkı payının üzerinde yapılan toplu ödemelerde asgari ve azami bir sınır yoktur.
  • Katkı payı ödemeleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir.

Ödeme Araçları

Katkı payı ödemeleri, kredi kartı veya QNB Finansbank A.Ş. banka hesabından (otomatik ödeme talimatı) yapılabilir.

Yönetim Gideri Kesintisi (Birikim Üzerinden)

Yönetim Gideri Kesintisi, sözleşmenin ilk 5 yılı boyunca Bireysel Emeklilik hesabındaki birikim üzerinden aylık olarak tahsil edilecektir. Yıllık Yönetim Gideri Kesintisi beş yıl boyunca her yıl için, hesaplamanın yapıldığı takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının %8’i kadar olacaktır. Sözleşme yılında asgari brüt ücret tutarında meydana gelebilecek artışlardan dolayı, üst sınırda da bir artış olacaktır. Bu çerçevede, ilgili sözleşme dönemleri için yapılan Yönetim Gideri Kesintisi tutarı ile yenilenen üst sınır tutarı arasındaki fark, kesinti olarak katılımcının birikiminden indirilecektir.

Sözleşme Yılı Yönetim Gideri Kesintisi Oranı
0-5 Yıl ABAÜx%8

ABAÜ: Aylık Brüt Asgari Ücret

Giriş Aidatı

Giriş anında herhangi bir Giriş Aidatı tahsilatı yapılmamaktadır.Ancak, sözleşmenin 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan aktarım veya erken çıkış ile sonlanması durumunda bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden Ertelenmiş Giriş Aidatı tahsil edilecektir. Bu tutar, 5 yıllık sürede yapılabilecek toplam kesinti üst limitinden, katılımcıdan ayrılma tarihine kadar yapılan tüm kesintiler düşülerek hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken, takip eden yıllara ait asgari brüt ücret tutarlarının, ayrılma yılına ilişkin ilk altı aylık asgari brüt ücret tutarı ile aynı olduğu varsayılacaktır.

Emeklilik Sözleşmesinin Yürürlüğe Giriş Tarihinden İtibaren Geçen Süre Giriş Aidatı Tutarı
0-5 Yıl (ABAÜx%8,5x5 Yıl)-(Çıkış tarihine kadar yapılan toplam kesinti tutarı)

ABAÜ: Aylık Brüt Asgari Ücret

Ara Verme Kesintisi

Ara verme kesintisi uygulanmamaktadır.

Düzensiz Ödeme

Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini takip eden üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir.

Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının bir kerede ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir.

Düzensiz ödeme statüsünde olan sözleşmelerin sonlanması durumunda, aşağıda “Sözleşmenin Sonlanma Anındaki Toplam Kesinti Tutarı, Kontrolü ve İadesi” maddesinde açıklanan kontrol yapılmayacak, dolayısıyla sözleşmenin sonlanması durumunda kesinti iadesi söz konusu olmayacaktır.

Sözleşmenin Sonlanma Anındaki Toplam Kesinti Tutarı, Kontrolü ve İadesi

Sözleşmenin altıncı yılı ve sonrasında sonlanması durumunda ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa Devlet katkısı hesabından bulunan tutar üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez. Toplam kesinti tutarının, anılan üst limiti aşması durumunda aşılan tutar katılımcıya iade edilir.

Sözleşme Yılı Kontrol Tarihinde Devlet Katkısı Hesabında Bulunan Tutar Üzerinde Kullanılacak Oran
6 %60
7 %70
8 %80
9 %90
+10 %100

Bu kontrolde, 01/01/2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler ile kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler dikkate alınmaz.

Devlet Katkısı

Devlet Katkısı, bireysel emeklilik sisteminin teşvik edilmesine yönelik olarak Devlet'in T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan tüm bireysel emeklilik katılımcılarına (İşveren Grup Emeklilik Planı'na dahil olan katılımcılar hariç) belirli bir oranda yapacağı destek ödemesidir. Bu ödeme, Devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırılacaktır. Devlet katkısına hak ediş uygulaması gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirilen süreye göre belli oranlarda devlet katkısı hesabındaki tutarın bir bölümü veya tamamı katılımcıya ödenecektir. Katılımcıların işverenleri tarafından sadece İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri kapsamında katkı payı ödemesi yapılabilir. İşverenler tarafından yapılan ödemeler için yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı intikal ettirilmez, intikal ettirilmiş devlet katkıları iade edilir. Uygulamaya 01.01.2013 tarihinden itibaren geçilmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fon Dağılımı

Katılımcı, risk getiri profili formu sorularına verilecek cevaplara göre önerilen fon dağılımını tercih edebilir ya da kendisi fon dağılımını belirleyebilir.

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından kurulan tüm bireysel emeklilik yatırım fonları, Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Emeklilik Yatırım Fonlarımız Hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

Emeklilik Yatırım Fonlarımızın geçmiş performanslarını incelemek için tıklayın.

Fon Toplam Gider Kesintisi/Fon İşletim Gideri Kesintisi

Fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapılabilir. Kesinti oranları aşağıda belirtilmiştir.

Fon Adı Azami Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) Azami Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı Azami Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı (%)
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek EYF 0.0000625 2.28 0.000048 1.75
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 0.0000625 2.28 0.000048 1.75
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 0.0000525 1.91 0.00004 1.46
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu EYF 0.00003 1.09 0.000022 0.80
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF 0.0000625 2.28 0.000048 1. 75
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek EYF 0,0000625 2,28 0,0000275 1,00
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 0.0000525 1.91 0,0000275 1. 00
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart EYF 0. 0000525 1.91 0. 00004 1. 46
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı EYF 0. 0000100 0. 365 0.0000065 0. 24

Katılımcının herhangi bir fon dağılım tercihinde bulunmaması durumunda katkı payları standart fon olan Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart EYF'unda yatırıma yönlendirilecektir.

Fon Toplam Gider Kesintisi ve Kesintiye İlişkin İade Bilgisi

Fon toplam gider kesintisi, şirketçe, sözleşmenin 6. yılından itibaren aşağıda yer alan tablo ve açıklamalar dahilinde yıllık olarak her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip eden beş iş günü içinde ilgilisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir.İadenin katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılması durumunda, iade edilen tutarın iade tarihi itibariyle katılımcının bireysel emeklilik planlarında belirtilen fon dağılım oranları dikkate alınarak ilgili fonlara aktarımı sağlanır.

7. ve 14. yıllar arasındaki oranlar, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle uygulanır. 15. yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanır. İade oranı belirlenirken, 01.01.2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır. Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1’inin altında kalan kısmı için iade uygulanmaz.

Sözleşme Yılı İade Oranı
6. yıl için %2,5
Önerilen Fon Dağılımları
Emeklilik Yatırım Fonu Unvanı Önerilen Fon Dağılımı 1 (Az Riskli) Önerilen Fon Dağılımı 2 (Orta Riskli) Önerilen Fon Dağılımı 3 (Riskli)
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu EYF 0 0 0
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF 80 40 10
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF 0 20 40
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF 0 20 20
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek EYF 20 20 30

*Katkı Payının Emeklilik Yatırım Fonları Arasındaki Yüzdesel Dağılım Oranı 0 ile 100 arasında seçilebilir.