Borçlanma Araçları

Emeklilik Yatırım Fonlarımızı

Sizin İçin Yeniledik!

 

Şirketimizin kurucusu olduğu üç adet Emeklilik Yatırım Fonu’nun unvanlarında 20.01.2022 tarihi itibarıyla değişiklik yapılmıştır. Değişen emeklilik yatırım fonları ve yeni unvanları, değişen fon stratejileri, fon karşılaştırma ölçütleri ve fonun varlık ve işlem türü hakkında detayları fon bazında aşağıda bulabilirsiniz.


Fon Adı Değişikliği

Fon Kodu Eski Fon Adı Yeni Fon Adı
CHK Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları EYF Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları EYF
 


Fon Strateji Değişikliği

Fon Kodu Eski Yönetim Stratejisi Yeni Yönetim Stratejisi
CHK Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak kamu iç borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirir ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Bunun dışında Hazine Müsteşarlığı’nın uluslararası piyasalarda ihraç edilen eurobondlar ile özel sektör borçlanma araçlarına da fon portföyünün %20’sine kadar yatırım yapabilir. Bu doğrultuda yatırım yapılacak borçlanma araçları ağırlıklı TL cinsinden olacaktır. Fon, vadeli mevduat, Takasbank para piyasası işlemleri, borsa yatırım fonu ve yatırım fonu katılma payları ile özel sektör borçlanma araçlarına da fon portföyünün %20’sine kadar yatırım yapabilir. Fon, orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla, kısa vadede oluşabilecek fiyat dalgalanmalarını kabul ederek, kamu borçlanma araçlarındaki reel getiriden yararlanmak hedefiyle hareket eder, faiz değişikliklerinin yaratacağı fırsatlardan yararlanabilmeyi amaçlar. Bu doğrultuda Fon yönetim stratejisinde potansiyel risk ve beklenen getiri arasında bir denge aranmaktadır. Fon, portföyünün en az %80’ini devamlı olarak kamu ve özel sektör iç borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirir ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Bunun dışında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör şirketleri tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen eurobondlara da fon portföyünün %20’sine kadar yatırım yapabilir. Bu doğrultuda yatırım yapılacak borçlanma araçları ağırlıklı TL cinsinden olacaktır. Fon, vadeli mevduat, Takasbank para piyasası işlemleri, borsa yatırım fonu ve yatırım fonu katılma payları ile ortaklık paylarına da fon portföyünün %20’sine kadar yatırım yapabilir. Fon, orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla, kısa vadede oluşabilecek fiyat dalgalanmalarını kabul ederek, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarındaki reel getiriden yararlanmak hedefiyle hareket eder, faiz değişikliklerinin yaratacağı fırsatlardan yararlanabilmeyi amaçlar. Bu doğrultuda Fon yönetim stratejisinde potansiyel risk ve beklenen getiri arasında bir denge aranmaktadır.


Fon Karşılaştırma Ölçütü Değişikliği

Fon Kodu Eski Karşılaştırma Ölçütü Yeni Karşılaştırma Ölçütü
CHK %80 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %10 BIST-KYD Repo Endeksi, %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi %75 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi


Fon Varlık ve İşlem Türü Değişikliği

Fon Kodu Eski Karşılaştırma Ölçütü Asgari Azami Yeni Karşılaştırma Ölçütü Asgari Azami
CHK Kamu İç Borçlanma Araçları, Ters Repo İşlemleri 80 100 Kamu ve Özel Sektör İç Borçlanma Araçları, Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo İşlemleri ile Kamu ve Özel Sektör İç Borçlanma Araçlarından Oluşan Endeksleri Takip Etmek Üzere Kurulan Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 80 100
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) 0 20 Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) 0 20
Kamu İç Borçlanma Araçları (Yabancı Para Cinsinden ve Yabancı Para Endeksli) 0 20 Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları 0 20
Yurt içi Ortaklık Payları 0 20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL / Döviz)* 0 20 Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Serbest Yatırım Fonu, Koruma Amaçlı/Garantili Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları 0 20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20 İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Yerli/Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları 0 20 İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0 20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20 Gelir Ortaklığı Senetleri, Gelire Endeksli Senetler 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20 Aracı kuruluş ve ortaklık varantı ve sertifikaları 0 15
Gelir Ortaklığı Senetleri, Gelire Endeksli Senetler 0 20 Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10
Aracı kuruluş ve ortaklık varantı ve sertifikaları 0 15 Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10 Kira Sertifikaları 0 20
Ters Repo İşlemleri 0 10 Türkiye’de Kurulu Borsa Yatırım Fonu (Kamu ve Özel Sektör İç Borçlanma Araçlarından Oluşan Endeksleri Takip Etmek Üzere Kurulan Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları dışındakiler) Katılma Payları 0 20
Kamu ve Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları 0 20 Yapılandırılmış Yatırım Aracı 0 10
Yapılandırılmış Yatırım Aracı 0 10 Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0 10
Türkiye'de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0 100 - - -
Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0 10 - - -


Fon Portföyüne Dahil Edilen Yabancı Yatırım Araçlarını Tanıtan Genel Bilgiler Değişikliği

Fon Kodu Eski Genel Bilgiler Yeni Genel Bilgiler
CHK Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler: Fon portföyüne G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde gerek kamu gerekse de özel sektör tarafından ihraç edilen ve bu ülkelerin borsa ve piyasalarında işlem gören, yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma payları dahil edilebilir. Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler: Fon portföyüne G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin borsa ve piyasalarında işlem gören ortaklık payları, yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma payları dahil edilebilir. Bunun yanı sıra portföye yalnızca derecelendirmeye tabi tutulmuş yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçları ve/veya kira sertifikaları alınır. Rehber’in 3.1.2. bölümleri ile 3.1.5 kısmında yer alan esaslara uyulur.


Fon Adı Değişikliği

Fon Kodu Eski Fon Adı Yeni Fon Adı
CGG Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup EYF


Fon Strateji Değişikliği

Fon Kodu Eski Yönetim Stratejisi Yeni Yönetim Stratejisi
CGG Fon yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmek üzere kurulmuş olan grup emeklilik yatırım fonudur. Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak kamu iç borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşan fondur ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Bunun dışında vadeli mevduat Takasbank para piyasası işlemleri, borsa yatırım fonu ve yatırım fonu katılma payları ile özel sektör borçlanma araçlarına da fon portföyünün %20’sine kadar yatırım yapabilir. Bu doğrultuda yatırım yapılacak borçlanma araçları ağırlıklı TL cinsinden olacaktır. Fon, orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla, kısa vadede oluşabilecek fiyat dalgalanmalarını kabul ederek, kamu borçlanma araçlarındaki reel getiriden yararlanmak hedefiyle hareket eder, faiz değişikliklerinin yaratacağı fırsatlardan yararlanabilmeyi amaçlar. Fon yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmek üzere kurulmuş olan grup emeklilik yatırım fonudur. Fon yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmek üzere kurulmuş olan grup emeklilik yatırım fonudur. Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak kamu ve özel sektör iç borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşan fondur ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Bunun dışında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör şirketleri tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen eurobondlara da fon portföyünün %20’sine kadar yatırım yapabilir. Fon, vadeli mevduat, borsa yatırım fonu ve yatırım fonu katılma payları ile ortaklık paylarına fon portföyünün %20’sine kadar, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerine de fon portföyünün %10’una kadar yatırım yapabilir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Bu doğrultuda yatırım yapılacak borçlanma araçları ağırlıklı TL cinsinden olacaktır. Fon, orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla, kısa vadede oluşabilecek fiyat dalgalanmalarını kabul ederek, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarındaki reel getiriden yararlanmak hedefiyle hareket eder, faiz değişikliklerinin yaratacağı fırsatlardan yararlanabilmeyi amaçlar.


Fon Karşılaştırma Ölçütü Değişikliği

Fon Kodu Eski Karşılaştırma Ölçütü Yeni Karşılaştırma Ölçütü
CGG %80 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %10 BIST-KYD Repo Endeksi, %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi %75 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi’dir.


Fon Varlık ve İşlem Türü Değişikliği

Fon Kodu Eski Karşılaştırma Ölçütü Asgari Azami Yeni Karşılaştırma Ölçütü Asgari Azami
CGG Kamu İç Borçlanma Araçları + Ters Repo İşlemleri 80 100 Kamu ve Özel Sektör İç Borçlanma Araçları, Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo İşlemleri ile Kamu ve Özel Sektör İç Borçlanma Araçlarından Oluşan Endeksleri Takip Etmek Üzere Kurulan Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 80 100
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0 20 Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) 0 20
Kamu İç Borçlanma Araçları (Yabancı Para Cinsinden ve Yabancı Para Endeksli) 0 20 Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları 0 20
Yerli/Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 20 Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL/Döviz) 0 20
Türk Ortaklık Payları 0 20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL) 0 20 Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Serbest Yatırım Fonu, Koruma Amaçlı/Garantili Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları 0 20
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20 İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Yatırım fonu katılma payları, yabancı yatırım fonu payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları 0 20 İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0 20
Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları 0 20 Gelir Ortaklığı Senetleri, Gelire Endeksli Senetler 0 20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20 Aracı kuruluş ve ortaklık varantı ve sertifikaları 0 15
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20 Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10
Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20 Ters Repo İşlemleri 0 10
Kira Sertifikaları 0 20 Kira Sertifikaları 0 20
Ters Repo 0 10 Türkiye’de Kurulu Borsa Yatırım Fonu (Kamu ve Özel Sektör İç Borçlanma Araçlarından Oluşan Endeksleri Takip Etmek Üzere Kurulan Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları dışındakiler) Katılma Payları 0 20
Aracı kuruluş/ortaklık varantları 0 15 Yapılandırılmış yatırım aracı 0 10
Takasbank para piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemleri 0 10 Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0 10
Yapılandırılmış yatırım aracı 0 10 - - -
Türkiye'de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0 100 - - -


Fon Portföyüne Dahil Edilen Yabancı Yatırım Araçlarını Tanıtan Genel Bilgiler Değişikliği

Fon Kodu Eski Genel Bilgiler Yeni Genel Bilgiler
CGG Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler: Fon portföyüne yabancı ülkelerin borsalarında işlem gören yabancı ortaklık payları ile yabancı borsa yatırım fonları dahil edilebilir. Bunun yanı sıra portföye yalnızca derecelendirmeye tabi tutulmuş yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçları ve/veya kira sertifikaları alınır. Rehber’in 3.1.2. bölümleri ile 3.1.5 kısmında yer alan esaslara uyulur. Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler: Fon portföyüne G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin borsa ve piyasalarında işlem gören ortaklık payları, yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma payları dahil edilebilir. Bunun yanı sıra portföye yalnızca derecelendirmeye tabi tutulmuş yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçları ve/veya kira sertifikaları alınır. Rehber’in 3.1.2. bölümleri ile 3.1.5 kısmında yer alan esaslara uyulur.


Fon Adı Değişikliği

Fon Kodu Eski Fon Adı Yeni Fon Adı
CFC Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları EYF Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Orta Vadeli Borçlanma Araçları EYF


Fon Strateji Değişikliği

Fon Kodu Eski Yönetim Stratejisi Yeni Yönetim Stratejisi
CFC Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak, yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon’un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Ayrıca bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde yer alan varlık türlerinede belirlenen sınırlar dahilinde yatırım yapılır. Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak, yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon’un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün aralığındadır. Ayrıca bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde yer alan varlık türlerine de belirlenen sınırlar dahilinde yatırım yapılır.


Fon Karşılaştırma Ölçütü Değişikliği

Fon Kodu Eski Karşılaştırma Ölçütü Yeni Karşılaştırma Ölçütü
CFC %75 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi %40 BIST-KYD DİBS Orta Endeksi + %35 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

Unvanları değişen emeklilik yatırım fonlarıyla ilgili detaylı bilgilere linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.