Bireysel Emeklilik Sözlüğü

 
Bireysel Emeklilik Sözlüğü
 
Kamu Borçlanma Araçları Fonu

Fon portföyünün en az %80'ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fon.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu

Emeklilik yatırım fonlarının portföy, yatırım ve yönetimlerine ilişkin belirli bazı bilgilerin bulunduğu, fonla ilgili bilgi almak isteyenlerin sürekli ulaşabilecekleri şekilde hazır bulundurulması gereken form.

Karma Fon

Her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80'ini hisse senetlerine ve borçlanma araçlarına yatıran ve temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fon.

Karşılaştırma Ölçütü

Portföy yönetim stratejilerinin uygulanması neticesinde ulaşılmak istenen hedefin objektif olarak tanımlanabilmesi ve fonun bu hedefe ulaşmadaki performansının ölçülebilmesi amacıyla kullanılan ve portföyün performansının kıyaslanmasını sağlayan endeks veya endeksler.

Katılımcı

Emeklilik sözleşmesine kendi ad ve hesabına taraf olan gerçek kişi.

Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi

Emeklilik sözleşmelerinde, katkı payının belirli bir bölümünü veya tamamını ödemek suretiyle şirket ile emeklilik sözleşmesi akdeden ve katılımcı ile birlikte taraf sıfatını taşıyan tüzel veya gerçek kişi.

Katkı Payı

Katılımcının emekliliğe hak kazanabilmek için emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre bireysel emeklilik hesabında değerlendirilmek üzere emeklilik şirketine aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak ödeyebildiği tutar.

Kayda Alma Ücreti

Fon paylarının ilk defa Sermaye Piyasası Kurulu’nca kayda alınması sırasında, avans tutarına karşılık gelen pay sayısının kayda almaya ilişkin Kurul karar tarihindeki birim pay değeri ile çarpılması suretiyle bulunan tutar üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oranda ödenen ücret.

Kıymetli Madenler Fonları

Fon portföyünün en az %80'ini kıymetli madenler ve altına dayalı varlıklardan oluşturmak amacıyla kurulan fonlar.

Küçük Şirketler Hisse Senedi Fonu

Fon portföyünün en az %80'ini küçük veya büyüme potansiyeli olan şirketlerin hisse senetlerine yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fon.

Kuruluş İzni

Emeklilik şirketi kurabilmek üzere Hazine Müsteşarlığı’na başvurmak suretiyle talep edilen, mevzuatta tanımlanmış yeterlilikleri taşıyan şirketlere Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan veya Bakanlık tarafından verilen izin.