Bireysel Emeklilik Sözlüğü

 
Bireysel Emeklilik Sözlüğü
 
İhtisaslaşmış Fonlar

Coğrafi bölge, ülke, sektör ve endeksler bazında yatırım yapan fonlar.

İnançlı Mülkiyet Esası

Tasarruf sahiplerinin fonla ilgili muameleleri yapma yetkisini kurucuya fon içtüzüğü vasıtasıyla devretmesi ve kurucunun, fonu bu sözleşme (içtüzük) çerçevesinde ve tasarruf sahiplerinin haklarını koruyarak yönetmek/yönettirmek zorunda olması.

İntifa Hakkı

Başkasına ait bir maldan yararlanma, başkasına ait bir malı kullanma hakkı.

İrad Tarifesi

Emekli maaşının ödenme usül ve miktarını gösteren tarife.