Bireysel Emeklilik Sözlüğü

 
Bireysel Emeklilik Sözlüğü
 
Fon Dağılım Oranı

Katılımcının, emeklilik planı kapsamında sunulan fonlardan tercih etmiş olduğu fon karması ve bunların kendi içlerindeki dağılımı.

Fon İçtüzüğü

Katılımcı ile şirket, saklayıcı ve portföy yöneticisi arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre saklanmasını ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan ve genel işlem şartlarını içeren iltihaki sözleşme.

Fon Toplam Gider Kesintisi

Fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak toplam kesinti, fon işletim giderine ilişkin kesinti dahil, Yönetmelik Ek-2’de fon grubu bazında belirtilen azami oranları aşmayacak şekilde fon içtüzüğünde belirlenir.

Fon İzahnamesi

Fonun yatırım amaçlarını, politikalarını, hizmetlerini ve ücretlerini belirten ve tüm yatırımcılara verilmesi gereken resmi belge.

Fon Portföy Dağılımı

Portföy yöneticileri tarafından varlık türlerine yatırım yapılan tutarların, fonun toplam net varlığına oranı.

Fon Varlıkları / Fon Malvarlığı

Emeklilik şirketi tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan fonun aktiflerinin toplamı.