Bireysel Emeklilik Sözlüğü

 
Bireysel Emeklilik Sözlüğü
 
Ek Katkı Payı

Katılımcının, emeklilik sözleşmesinde belirtilen düzenli katkı payının üzerinde yaptığı ödemeler.

Ek Sermaye Gereksinmesi

Şirketin yürürlükte olan sözleşmelerinden dolayı ortaya çıkan beklenen gelirlerinin bugünkü değeri ile beklenen giderlerinin bugünkü değeri arasındaki farkın hesaplanması sonucu ortaya çıkan açık.

Emeklilik Branşı Faaliyet Ruhsatı

Bireysel emeklilik şirketi kurmak için kuruluş izni alan şirketlere faaliyete geçebilmeleri için emeklilik branşında verilen ruhsat.

Emeklilik Planı

Katılımcıya sunulan fonların unvanlarını, asgari katkı payı tutarını, giriş aidatını, yönetim ve fon işletim giderlerini ve bunlara ilişkin hesaplamaları kapsayan emeklilik sözleşmesinin uygulama biçimini belirleyen teknik esaslar.

Emeklilik Sözleşmesi

Katılımcının bireysel emeklilik sisteme girmesine, sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katkıların ödenmesine, bu katkıların bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, fonlarda yatırıma yönlendirilmesine ve katılımcı veya lehdarına yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen, esas olarak katılımcı ve şirketin taraf olarak yer aldığı sözleşme.

Emeklilik Sözleşmesi Kılavuzu

Asgari olarak bireysel emeklilik sisteminin genel olarak işleyişi, şirket içinde emeklilik planı değişikliği, bir şirketten diğer bir şirkete aktarım, emekli olma ve emeklilik seçenekleri, genel açıklamalar ile birlikte katılımcının sisteme dahil olması sonucunda kazandığı haklara ve üstlendiği yükümlülüklere ilişkin bilgileri içeren kılavuz.

Emeklilik Sözleşmesi Özet Metni

Katılımcı nam ve hesabına hareket eden kişi ile katılımcının grup emeklilik sözleşmesi metninde yer alan hak ve yükümlülüklerini gösteren özet metin.

Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu

Katılımcının planın genel esaslarını kabul ettiğini gösteren, katılımcıya ilişkin bilgilerin oluşturulması için gerekli alanların yer aldığı ve katılımcının plana dahil edilmesine ilişkin kabul usulünü belirleyen form.

Emeklilik Şirketi

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na göre kurulan ve bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek üzere bu kanun ile ihdas edilen emeklilik branşında ruhsat almış şirket.

Enflasyon Riski

Uzun vadede enflasyon oranının artması sonucu reel getirinin azalması hatta negatif olması riski.

Esnek Fon

Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre emeklilik yatırım fon portföylerinde yer almasına izin verilen her türlü para ve sermaye piyasası araçlarının tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fon.

Eurobond

İhracı yapan devletin, kendi ülkesi dışında kaynak sağlamak amacıyla, kendi para birimi dışındaki bir döviz cinsinden ve uluslararası bir konsorsiyum aracılığı ile bir banka ve/veya sendikasyon tarafından birden fazla ülkede eşanlı olarak ihraç edilen, genellikle hamiline kayıtlı borçlanma senetleri.